GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie na spracovanie osobných údajov

ELIES FOOD s.r.o. Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200; IČO: 6823394; DIČ: CZ06823394; zapísané v obchodnom registri vedenom na finančnom úrade pre Juhomoravský kraj Územné pracovisko Brno-venkov, dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne av súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, pokiaľ sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne ​​na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie Vašich osobných dát

ELIES FOOD s.r.o. Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200; IČO: 6823394; DIČ: CZ06823394; dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ho bez Vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať ELIES FOOD s.r.o. o informácie, aké osobné údaje av akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zdarma v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Pokiaľ budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najskôr potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na Vašu identifikáciu, než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe.

Naším právom je potom odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe Vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému správcovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správcu. S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Pokiaľ zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V okamihu podania námietky, bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej pokiaľ sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Pokiaľ ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad emailová adresa v rámci zasielaného newslettera), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Pokiaľ sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email info@elies.cz alebo na sídlo našej spoločnosti:

ELIES FOOD s.r.o.
Nové sady 988/2,
Staré Brno, 60200

IČO: 6823394
DIČ: SK06823394

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie úplne zakázať. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Zasielanie noviniek na email

V prípade, že nakúpite na www.elies.sk budeme Vám po dobu 2 rokov od po poslednej objednávke posielať informácie súvisiace iba s produktmi elies.sk. Novinky Vám zasielame na základe právneho titulu „oprávnený záujem“. Zo zasielania noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím v pätičke e-mailu.ELIES FOOD s.r.o. neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu žiadnym ďalším subjektom.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

Odovzdávanie osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochany osobných údajov prebehla ku dňu 09.07.2024